Lliçons de Gestión MGD

Authors

Ricard Monclús Guitart
Maria Arántzazu Vidal Blasco

Synopsis

La finalitat d’aquesta obra és arribar a dominar el programa informàtic de comptabilitat Gestión MGD. Per assolir-ho s’utilitza una empresa, anomenada ComptaSup, SA, amb la qual fem les operacions habituals per a una pime amb forma de societat anònima: des de la constitució de la societat fins al tancament de l’exercici, passant per l’ampliació/reducció de capital, els accionistes morosos, els dividends passius, així com tota l’operativa empresarial que li és pròpia, com ara compres, vendes, despeses i ingressos. També s’hi han incorporat unes lliçons per facilitar el tancament de l’exercici, així com l’obtenció dels documents que genera l’empresa, tant els fiscals (liquidacions d’IVA, relació de clients amb facturació superior als 3.005 €) com els comptables (balanços, comptes de pèrdues i guanys,estat de canvis en el patrimoni net i, fins i tot, una petita aplicació d’anàlisi d’estats financers).

Comprar el llibre imprès Llegir a Google Books

Cover for Lliçons de Gestión MGD
Published
July 3, 2014
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-695-3928-6
Date of first publication (11)
2012